เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 กรกฎาคม 2558  วันเข้าพรรษา
2 30 กรกฎาคม 2558  วันอาสาฬหบูชา
3 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
4 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
5 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
6 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
7 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
11 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

 Union Library Management : ULibM