• การนำเสนอผลงานวิจัย ICN2013 การนำเสนอผลงานวิจัย ICN2013
  • บูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอน: เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะบุคคล ๓ วัยโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลท้องถิ่น นศ.ชั้นปีที่ 2/2 รุ่นที่ 16 บูรณาการบริการวิชาการและการเรียนการสอน: เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะบุคคล ๓ วัยโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลท้องถิ่น นศ.ชั้นปีที่ 2/2 รุ่นที่ 16

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

  • ดร.ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์

    Expert: การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูง (Health Promotion for people with hypertension)

  • นางสาวสุพัตรา ไตรอุดมศรี

    Expert: การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)

  • นางสาวสไบทิพย์ เชื้อเอี่ยม

    Expert: การพยาบาลผู้สูงอายุ (Gerontological Nursing)
ผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุด

Factors Related to Dementia among Older People Attending the Elderly Club of Berg-Prai Sub-district, Banpong, Thailand

รายละเอียด >>


Perception of Exercise for People with Dementia in Thailand: Health Professionals’ Perspectives.

รายละเอียด >>


Development of Promoting Health Care System for Older People with Disablity in a Rural Area of Thailand

รายละเอียด >>


ระเบียบ ข้อบังคับสมาคมฯ ดาวน์โหลดใบสมัคร สมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ติดต่อสมาคมฯ

ข่าวสารจากวิทยาลัยอื่น

งานวิจัยจากวิทยาลัยอื่น

ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์ จากวิทยาลัยอื่น

Error in query : UPDATE counter SET counter='1' . Table 'excellent.counter' doesn't exist