เรื่องที่ 1 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการสอบสภา (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่องการทำวิจัยแบบ R&D (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 แนวฏิบัติที่ดี เรื่องมาตรการประหยัดน้ำและไฟฟ้า (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)


เรื่องที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
- แนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาในการสอบสภา (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติสอบสภา ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 2 แนวปฏิบัติเรื่องการทำวิจัยแบบ R&D (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแนวปฏิบัติวิจัย R&D ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

เรื่องที่ 3 แนวฏิบัติ มาตราการประหยัดน้ำและไฟฟ้า (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 (รายละเอียด)
- องค์ความรู้จากการจัดการความรู้อนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 3 (รายละเอียด)

 • เรื่อง การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ดี อ่านบทความ

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.สุพัตรา) รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.วัลทณี) รายละเอียด
 • เรื่อง จิตปัญญา รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของภาควิชาพื้นฐานฯ รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาการสอนโดยใช้ Simulation - Based Learning (SBL) รายละเอียด
 • เรื่อง การนำกระบวนการ Reflective Thinking ไปปรับใช้ในโครงการบริการวิชาการ รายละเอียด
 • เรื่อง ศิลปะการสอน Didactic Strategies รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
 • เรื่อง การปรับปรุงการใช้แบบประเมินภาคปฏิบัิติของภาควิชาพื้นฐาน การพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย รายละเอียด
 • เรื่อง ร่วมคิด ร่วมทำ แบ่งปัน นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อพัฒนาไปสู่การปฏิบัิติด้าน "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" จนเกิดผลสัมฤทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รายละเอียด
 • เรื่อง การปรับแบบประเมินพฤติกรรม การปฏิบัิติงานของภาควิชาพื้นฐานและการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย  รายละเอียด
 • เรื่อง การเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับวิชาชีพพยาบาล รายละเอียด
 • เรื่อง ผลจากการใช้แบบประเมินการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติหลักการกับวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหา- สุขภาพ2 กับการพัฒนาเครื่องมือ รายละเอียด
 • เรื่อง กินอย่างไรในหน้าร้อน รายละเอียด
 • เรื่อง การบูรณาการบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา "หนูน้อยวัยใส พัฒนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย" รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)
 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (อ.หยาดชล) รายละเอียด
 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (อ.ศิริวรรณ) รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
  (อ.นงนุช) รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.หยาดชล) รายละเอียด
 • เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน รายละเอียด
 • เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช รายละเอียด
 • เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
  การเจ็บป่วย รายละเอียด
 • เรื่อง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาพยาบาล รายละเอียด
 • เรื่อง การประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structured Examination (OSCE) รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือ MAVIN เพื่อวัดผลและประเมินการเรียนรู้ตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) รายละเอียด
 • เรื่อง การจัดทำข้อสอบและประเมินผลแบบ OSCE รายละเอียด
 • เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาลในคลินิก รายละเอียด

 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)
 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (อ.อ้อมใจ) รายละเอียด
 • เรื่อง การประเมินทักษะของนักศึกษาโดยใช้การประเมิน Rubric score ในวิชาการปฏิบัิติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 รายละเอียด
 • เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษาโดยใช้ Scoring Rubrics รายละเอียด
 • เรื่อง Rubric score วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 รายละเอียด
 • เรื่อง อะไรคือความจริง ความดีและความงามของมนุษย์? รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินผลวิชา ปฏิบัิติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 โดยใช้ Rubric score รายละเอียด
 • เรื่อง Rubric score วิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์2 รายละเอียด • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) (รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ (รายละเอียด)
 • เรื่อง แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) รายละเอียด
 • เรื่อง การสร้างเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ รายละเอียด
 • เรื่อง การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการภายใต้กระบวนการเรียนรู้
  จิตบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รายละเอียด
 • เรื่อง การผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ รายละเอียด