ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 4 ธันวาคม 2560 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 19 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 24 กุมภาพันธ์ 2561 25 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงสอบกลางภาค 5 กุมภาพันธ์ 2561 11 กุมภาพันธ์ 2561
ช่วงสอบปลายภาค 2 เมษายน 2561 8 เมษายน 2561
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 2 เมษายน 2561 2 เมษายน 2561
วันปิดภาคการศึกษา 8 เมษายน 2561 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0556 seconds 6.39MB |